معرفی

کد : 10017

مرضیه حسینی نژاد:

مدير امور مالي

شرح وظایف:

 • انجام وظيفه تحت نظارت معاون دانشگاه و رياست مركز آموزشي و فرهنگي سما با هماهنگي معاونت پشتيباني  سازمان سما .
 • تهيه برنامه فعاليت هاي امور مالي معاونت .
 • شركت در جلسات شوراي برنامه ريزي .
 • مطالعه و بررسي آمار ، داده ها ، اطلاعات و گزارش هاي دريافتي امور مالي واحدهاي آموزشي و فرهنگي سما در دانشگاه .
 • اعلام نظر براي رفع اشكالات و نارسائيهاي مدارك و اسناد امور مالي .
 • بررسي و كنترل دارائي ها ، بدهي ها و درآمد و هزينه هاي واحدهاي آموزشي و فرهنگي سما و معاونت دانشگاه .
 • بررسي ترازهاي تلفيقي و صورت هاي مالي .
 • تجزيه و تحليل صورت هاي مالي واحدهاي آموزشي و فرهنگي .
 • همكاري با دبير و سرپرست منطقه و حسن اجراي امور مالي معاونت دانشگاه و واحدهاي آموزشي و فرهنگي .
 • تأمين اعتبار هزينه هاي پرسنلي ، اداري ، رفاهي و پرداخت ها .
 • نظارت بر هزينه كردن اعتبارات طبق مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سازمان سما .
 • رسيدگي به اسناد و مدارك هزينه هاي اداري و موارد مصرفي .
 • تهيه و تنظيم دفاتر و اوراق محاسباتي و كنترل و امضاء آنها .
 • نظارت بر ثبت اعتبارات تحصيلي در دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات محاسباتي معين ، كل و روزنامه .
 • مراقبت در حسن اجراي برنامه بودجه اي .
 • مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات .
 • رفع نقص از اسناد و صورتحسابهاي وام خواهي شده .
 • رسيدگي به حساب مربوط به ديون سنواتي طبق مقررات .
 • تهيه گزارشهاي توضيحي و ارائه راه هاي قانوني در مشكلات و علل واريز نشدن به موقع حسابها .
 • تعقيب و مكاتبه با بدهكاران، جمعداران و اشخاص حقيقي و حقوقي كه نسبت به واريز بدهي خود اقدام ننموده اند .
 • تنظيم گزارشهاي ماهانه ، ساليانه در ارتباط با وظايف و ارائه آن به مدير بلافصل
 • نظارت بر امور حسابداري و جمعداري اموال
 • نظارت بر امور حسابداري مدارس و آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما
 • ارزيابي از عملكرد مالي مدارس و آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما
 • انجام ساير امور ارجاعي متناسب با شرح وظايف و مأموريت ها
 • نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه و صحت وسلامت آنها
 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
 • نگاهداري حساب اموال و نظارت بر اموال مربوطه
 • نگاهداري و تحول و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارکلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد