معرفی

کد : 10015

بهاره آیینی

كارشناس برنامه ريزي و نظارت و ارزشيابي از امور آموزشي و پژوهشي واحدهاي آموزشي

شرح وظایف:

 • انجام وظيفه تحت نظر مدير امور آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي .
 • مشاركت در توليد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي .
 • مشاركت در توليد برنامه هاي نظارت و ارزشيابي پس از امور آموزشي ، پژوهشي .
 • تمهيد مقدمات برگزاري مسابقات ، آزمونها و جشنواره ها .
 • ارزشيابي از فرايند اجراي مسابقات ، آزمونها و جشنواره ها .
 • ارزشيابي از فرايند اجراي طرح و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي سازمان .
 • بازديد مستمر از واحدهاي آموزشي و ارزيابي از فرايند اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي .
 • ارزشيابي از عملكرد منابع انساني به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف .
 • ارائه راهكارهاي اصلاحي براي حل مسايل و كاهش ، تعديل و حذف نقاط ضعف .
 • همكاري در گزينش و جذب نيروي انساني كارا و كارآمد حق التدريسي و خريد خدمت .
 • ارائه بازخورد نتايج ارزيابي از فرايند اجرايي برنامه ها به واحدهاي آموزشي براي بهبود آنها .
 • ارائه بازخورد نتايج ارزيابي از عملكرد عوامل انساني و ارائه بازخورد به آنان .
 • ارائه گزارش مستمر براي مديريت آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي .
 • ارائه گزارش پاياني اجراي برنامه ها به مديريت آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي .
 • مستند سازي نتايج ارزشيابي .
 • جمع آوري ، طبقه بندي داده ها و اطلاعات .
 • توصيف و تشريح داده هاي ارزيابي براي استفاده در برنامه ريزي و تصميم گيري .
 • مطالعه مستمر براي توسعه شايستگي هاي خود .
 • انجام سايرامور ارجاعي متناسب با شرح وظايف و مأموريت ها .کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد