اگهی استخدام نیروی خدماتی،سرایدار-نگهبان در مراکز آموزشی وفرهنگی سما هرمزگان(شهرستان های بندرعباس -حاجی آباد وقشم)

مراحل ثبت نام:

1.        مطالعه دقیق شرایط اختصاصی

2.        واریز مبلغ 000/300ریال به شماره حساب 0106001194005نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس به نام حوزه معاونت مدارس سما بندرعباس

3.        تکمیل صفحه 1و2فرم مشخصات

4.        ارسال تصویر فیش واریزی بانک و تصویر فرم مشخصات  به ایمیل mza.1388@gmail.com

 

قابل توجه داوطلبان محترم همراه داشتن قبض واریز بانک و فرم شماره 1و2 مشخصات در روز مصاحبه الزامی است.

 

شهرستان

سرایدار-نگهبان

خدمتگزار

زن

مرد

زن

مرد

بندرعباس

 

4

2

 

حاجی آباد

 

1

 

 

قشم

 

1

 

1