امور دانشجویی و تخفیفات

  • امور دانشجویی و دبیر کمیته انضباطی : سرکار خانم شیما پیشدار

 شماره تماس:  33737095-076  داخلی 107                                  

 

در این بخش امور مربوط به کارت دانشجویی، تخفیفات دانشجویی، کار دانشجویی، دانشجوی نمونه انجام می شود.

دانشجویانِ متقاضیِ هر یک از خدمات فوق، با مراجعه حضوری به کارشناس مربوطه و تکمیل فرم درخواست، می‌توانند درخواست خود را پیگیری نمایند.

  • دانشجوی نمونه: دانشجویان جهت اطلاع از بخشنامه دانشجوی نمونه می توانند بخشنامه‌ی مذکور را از قسمت «فرمها و آیین‌نامه‌ها » دریافت نمایند و پس از اطلاع از مفاد آن در صورتیکه واجد کلیه شرایط بخشنامه بودند درخواست خود را براساس فرمهای بخشنامه،  به کارشناس امور دانشجویی و رفاهی ارائه نمایند.
  • کارت دانشجویی: دانشجو پس از مراجعه و ارائه درخواست کارت دانشجویی یک هفته پس از درخواست می‌تواند کارت خود را دریافت نماید. در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی صدور کارت المثنی مستلزم پرداخت هزینه است. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
  • کاردانشجویی: یکی از امتیازاتی، که دانشجویان در طی مدت تحصیل به شرط داشتن شرایط لازم می‌توانند از آن استفاده نمایند، کار دانشجویی است؛ که در این حالت، دانشجو پس از طی مراحل لازم، کسب مجوز از معاون فرهنگی دانشجویی و ارائه گزارش های ماهیانه عملکرد، حداکثر از پرداخت نصف شهریه (تحت عنوان حق‌الزحمه کار‌دانشجویی) معاف می‌گردد. اولویت در انتخاب نیروهای کار دانشجویی داشتن حسن سلوک و رفتار، معدل کل بالا و عدم وجود سابقه کمیته انضباطی می باشد.

« فرم درخواست کار دانشجویی» قابل دریافت از قسمت « فرمها و آیین‌نامه‌ها » می باشد.

  • تخفیف دانشجویی: در پایان هر ترم اسامی واجدین شرایط فرهنگی، تربیت بدنی، آموزشی، پژوهشی به امور دانشجویی ارسال می‌گردد و ممتازین هر یک از بخشهای مذکور طبق آیین نامه تخفیفات، مشمول تخفیف خواهند شد؛ سایر دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه (تخفیف چند دانشجویی، دانشجویان کم درآمد و …) بایستی طبق زمانبندی ذیل به کارشناش امور دانشجویی و رفاهی مراجعه و فرم درخواست را تکمیل نمایند.

مهلت ارائه درخواست با مستندات در نیمسال اول : تا پانزدهم آبـــان ماه

مهلت ارائه درخواست با مستندات در نیمسال دوم : تا پایان فروردیـن ماه

« فرم درخواست تخفیف» قابل دریافت از قسمت « فرمها و آیین‌نامه‌ها » می باشد.

  • امور کمیته انضباطی: در صورتیکه به هر نحو (در مدت امتحانات یا خارج از زمانبندی امتحانات)گزارشی مبنی بر تخلفات دانشجویی به کمیته انضباطی ارائه گردد، دانشجو موظف است جهت ارائه توضیحات خود و تکمیل فرم مربوطه به دبیر کمیته انضباطی مراجعه نماید.